Available courses

Reading (research articles) for learning เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นกิจกรรมการอ่านงานวิจัยเพื่อนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับสาระเนื้อหาในด้านวิธีวิทยาการวิจัย โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถช่วยส่งเสริมและทบทวนความรู้ความเข้าใจ รวมถึงฝึกทักษะเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติสำหรับผู้เรียนไปพร้อมกับการเรียนในรายวิชาในชั้นเรียนได้